Menu

Reklamační podmínky

Reklamační řád

 

Reklamační řád CYKLO Kučera, s.r.o. vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží, daňového dokladu. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato v prodejně, od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží, není-li nikterak viditelně poškozeno. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi skutečně dodaným zbožím, a zbožím uvedeným na faktuře-daň.dokladu, nebo neobdržel fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu.

 

Reklamace může být uplatněna pouze na adrese prodávajícího:

CYKLO Kučera, s.r.o., Kovářská 241/11, 669 02   Znojmo

ICO 01769138    

Kontaktní osoby pověřené vyřízením reklamací:

Oddělení KOLA1/Author -Marta Kocová, Tomáš Čurda  kola1@kucera-zn.cz

Oddělení KOLA2/Specialized – Jiří Mikulášek          kola2@kucera-zn.cz

Oddělení SPORT-Alžběta Koryťáková, Daniela Voříšková  sport@kucera-zn.cz    

     

K reklamaci nebude přijato zejména zboží:

  • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné – s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci – mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.) – bez doložení původu nákupu – poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo zásadami správného použití či skladování – zboží poškozené neodborným servisním zásahem

 

Podání reklamace:

Pokud není zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí:

  • u zboží se objevila provozní vada

Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (funkční záruka je zpravidla 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce doručte jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

 

Popis správně podané reklamace:

Připravte si prosím daňový doklad, který jste obdrželi spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu ,případně přiložte podrobný popis vady výrobku. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady doručte do naší prodejny .

Prodávající, nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší době.

Po uplynutí 30 dnů má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Vada odstranitelná - kupující má právo požadovat včasné, řádné a bezplatné odstranění.

V případě, že věc nebyla použita, může kupující požadovat její výměnu.

Vada neodstranitelná - pokud vada brání řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu věci, není-li možná výměna, také na vrácení kupní ceny zboží. Kupující může také požadovat slevu, pokud vada nebrání řádnému užívání věci.

 

Vyřízení reklamace:

O uplatnění reklamace je prodávající povinen vydat potvrzení (reklamační list).

Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít (záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována).

 

Upozornění pro textilní výrobky:

Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná, jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost textilních výrobků kratší než záruční doba.
 

Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 1.7.2013
Aktualizováno 1.1.2018

Tomáš Čurda - Prodejce CYKLO Kučera

Tomáš Čurda
Specialista prodeje

Potřebujete poradit?
+420 603 844 377
kola1@kucera-zn.cz
Nahoru